T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Akköprü 52-A Zemin Kat Dükkan Kiralama İhale İlanı


İHALE İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi envanterindeki Zübeyde Hanım Mahallesi, Sebze Bahçeleri Caddesi No:52/A Altındağ/ANKARA adresinde bulunan depolu dükkan Resmi Gazetenin 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 28.nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2019/6
1-İdarenin
a) Adresi:Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:13 Türkkuşu   Kampüsü Etimesgut/Ankara
b) Telefon ve faks numarası:444 84 58/(0312) 342 84 60
c) Elektronik posta adresi:destekhizmetleri@thk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:THK Üniversitesi envanterindeki Zübeyde Hanım Mahallesi, Sebze Bahçeleri Caddesi No:52/A Altındağ/ANKARA adresinde bulunan depolu dükkan 3 yıl süreli kiralama işi, Brüt depo 422 m2+  zemin kat 422 m2

 

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:Bahçekapı Mahallesi, Okul Sokak, No:13 Etimesgut/ANKARA Türk Hava Kurumu Üniversitesi İdari Bina Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 27/06/2019 Perşembe Günü Saat 14:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
  2. Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve

sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin oda ya kayıtlı olduğunu gösterir belge

  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  2. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
  3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

  1. Tebligat için adres beyanı (ikamet belgesi) ve ayrıca irtibat için telefon, faks elektronik posta adresi.
  2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı

vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

  1. Sabıka Kaydı Belgesi
  2. Vergi Lehvası
  3. İstekli meskeni ne amaçla kullanacağını belirten üst yazıyı imzalı ve kaşeli olarak sunacaktır.

5– İhaleye katılamayacak olanlar

5.1- 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 12’nci maddesindeki şartları taşıyanlar

6– İhale dokümanının görülmesi.

6.1-.İhale şartnamesi, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:13 Etimesgut/ANKARA Türk Hava Kurumu Üniversitesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir, ihaleye teklif verecek olanlar dokümanı ücretsiz olarak temin edebilirler.

7-Teklifler,  27/06/2019 tarih ve 11:00 saatine kadar Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:13 Etimesgut/ANKARA Türk Hava Kurumu Üniversitesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilecektir.

8- Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi dilediğine verip vermemekte serbesttir.