T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Açık İhale, Elektrik Enerjisi Alımı

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale,  elektrik enerjisi alımı
 

Yapılacağı Yer: Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak No:11 Etimesgut/ANKARA

 

Tarihi ve saati: 21-02-2020 Cuma Günü, Saat 14:00

 

İhale doküman bedeli: 250 TL dir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin Denizbank Ostim Ticari Merkez Şubesi (Şube Kod: 2225) nezdinde bulunan 5067665-351 No’lu Banka Hesabına, TR97 0013 4000 0050 6766 5000 01 IBAN Numarasına yatırılır.

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Destek Hizmetleri Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. Geçici teminat

8. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

9. İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısının okunup kabul edildiklerine dair kaşeli, imzalı nüshaları

İhale dosyası teslim yeri:  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bahçekapı Mahallesi Okul SokakNo:11 EtimesgutANKARA,
İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 21/02/2020 Cuma Günü, Saat 12:00

 

Elektrik alımı sözleşme tasarısı 1

Elektrik Enerjisi Alımı idari şartnamesi 2

Elektrik Enerjisi Alımı Teknik Şartname 3

Fiyat-teklif-cetveli

Fiyat-teklif-mektubu

Gecici-teminat-formu

Zarf-acma-ve-belge-kontrol-tutanağı