T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Makine Mühendisliğinin İndeksli Yayınlardaki 2020 Yılı Yüksek Başarısı