T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Ana Yönetmelik
Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hava Araçları Kazaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hava Lojistiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Pilotaj Yüksek Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Pilotaj Yüksek Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Havacılık ve Uzay Modelleme ve Simulasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İhale Yönetmeliği
İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Mülga)
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Mülga)
Trafik Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Yaşamboyu Gelişim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yaz Öğretimi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
Akademik Danışmanlık Yönergesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi
Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi
Avrupa ve Eğitim Gençlik Programları Erasmus + Programı Yönergesi
Bilgisayar, Ağ Ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi
Bilimsel Dergiler Yönergesi
Bilimsel Yayınları Teşvik Yönergesi
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi
Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Yönerge
Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Yönergesi
Diploma Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Dış İlişkiler Ofisi Yönergesi
Evrak Akışı ve İşlemleri Yönergesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulu Yönergesi
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
İngilizce Hazırlık Programı Ve Lisans Programlarında Sunulan İngilizce Dersleri Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönerge
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesi
Kaza Durumu Kriz Yönetim Yönergesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Yönergesi
Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabul Yönergesi
Lisansüstü Programlara Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi
Mezuniyet Törenleri Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Öğretim Elemanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Öğretim Elemanlarının Bilimsel Etkinliklere Katılımını Destekleme ve Uygulama Yönergesi
Ön Lisans ve Lisans Burs Yönergesi
Ön Lisans ve Lisans İkinci Öğretim Yönergesi
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönergesi
Proje Koordinasyon Ofisi Yönergesi
Seyahat Yönergesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Dışı Akademik ve Mesleki Faaliyetler Yönergesi
Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi
Tümleşik Eğitim Yönergesi
Uzaktan Eğitim Yönergesi
Yaşam Boyu Gelişim Merkezi Eğitim ve Proje Uygulama Esaslarına İlişkin Yönerge
Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Uygulanacak İşlemlere İlişkin Esaslar
Bütünleme Sınavı Uygulama Esasları
THK Üniversitesi Kuruluş Kanunu
Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni
Yükseköğretim Kanunu (2547)
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY-1)